ARTIKEL 1 - ALGEMEEN / DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Verbeek Vastgoedfinanciering B.V., een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83255745, hierna te noemen “Opdrachtnemer”
 • Opdrachtgever: de partij(en) die opdracht geeft/geven aan Opdrachtnemer
 • Opdracht: een opdracht tot het verlenen van diensten in de ruimste zin des woords. Een opdracht kan mondeling, per email of schriftelijk gegeven worden door Opdrachtgever
 • Overeenkomst: een door Opdrachtgever mondeling, per email of schriftelijk verstrekte bevestiging dat Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden dient aan te vangen
 • Werkzaamheden en diensten: het in opdracht van Opdrachtgever bemiddelen bij het verkrijgen van een zakelijk(e) financiering, krediet of hypothecaire geldlening ten behoeve van verhuurd of te verhuren vastgoed, ontwikkelde of te ontwikkelen vastgoedprojecten in het kader van de zakelijke vastgoedinvesteringsactiviteiten van Opdrachtgever, dit alles in de ruimste zin des woords en tevens omvattende alle daarmee samenhangende werkzaamheden die dit doel dienen.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opdrachtnemer opgestelde offertes, aanbiedingen en prijsopgaven en tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten behoudens vooraf overeengekomen en door Opdrachtnemer schriftelijke bevestigde afwijkingen van deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle uit de opdracht en/of overeenkomst voorvloeiende opdrachten en/of overeenkomsten en/of door Opdrachtnemer en/of ingeschakelde derden uit te voeren werkzaamheden. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de algemene voorwaarden en de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 3 - AANVANG OPDRACHT EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Op het moment dat aan Opdrachtnemer een opdracht wordt verstrekt, komt een overeenkomst tot het verlenen van diensten - waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn - pas tot stand na ontvangst door Opdrachtnemer van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging én aanvaarding van de opdracht door Opdrachtnemer middels schriftelijke bevestiging of bevestiging per email aan Opdrachtgever, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever aangevangen is met de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever.

Het staat partijen vrij een overeenkomst op een andere wijze tot stand te laten komen en te bewijzen dat deze op andere wijze tot stand is gekomen. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht of uit de met de overeenkomst samenhangende werkzaamheden voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of een specifieke opdracht is aangegaan.

ARTIKEL 4 - EINDE OPDRACHT EN OVEREENKOMST
Een opdracht eindigt slechts door:
 • voltooiing door Opdrachtnemer
 • intrekking en opzegging door Opdrachtgever
 • teruggave door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft de opdracht voltooid zodra de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd, ongeacht het wel of niet of in andere vorm en/of tegen andere condities dan vooraf als uitgangspunt aangenomen verkrijgen van de door Opdrachtgever gewenste financiering.

Het intrekken, opzeggen of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. In deze gevallen geldt als datum voor de beëindiging van de opdracht de datum waarop Opdrachtnemer respectievelijk Opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken, opzeggen of teruggeven ontvangt of de in deze mededeling genoemde latere datum.

Bij voltooiing, beëindiging of opschorting van de opdracht voordat deze vervuld is zal het honorarium voor de uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 en artikel 10.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

A. Wijze van uitvoering
Opdrachtnemer is vrij in de wijze van uitvoering van de opdracht, zonder verplichting tot voorafgaand overleg met Opdrachtgever. Het is Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden toegestaan na overleg met Opdrachtgever derden in te schakelen teneinde de opdracht te kunnen voltooien.

B. Verplichtingen van Opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht
Opdrachtnemer voert naar beste weten en kunnen de aanvaarde opdracht in het belang van Opdrachtgever uit en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die Opdrachtgever mag verwachten. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever tijdig en duidelijk over de voortgang en over alle zaken die van belang zijn voor de Opdrachtgever en/of het uitvoeren van de opdracht, voor zover bekend bij Opdrachtnemer.

C. Verplichtingen van de Opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht
Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden (kunnen) belemmeren en een obstructie (kunnen) zijn bij het vervullen van de opdracht. Opdrachtgever maakt voor deze opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden geen gebruik van vergelijkbare diensten van anderen dan Opdrachtnemer, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever sluit - gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer - buiten Opdrachtnemer om geen overeenkomsten voor vergelijkbare of met de opdracht samenhangende diensten en voert ook geen onderhandelingen daarvoor.

D. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Met de opdracht/overeenkomst verstrekt Opdrachtgever geen volmacht aan Opdrachtnemer tot het aangaan van overeenkomsten in naam van of ten behoeve van Opdrachtgever. Indien een volmacht afgegeven wordt, dient deze separaat verstrekt te worden en aan de opdracht gehecht te worden. Op een volmacht zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van toepassing.

ARTIKEL 6 - INFORMATIEVERSTREKKING EN BEWARING

A. Verplichtingen van Opdrachtgever
Opdrachtgever is verplicht alle volgens Opdrachtnemer benodigde informatie en documentatie voor het correct uitvoeren van de uit de verleende opdracht voortvloeiende werkzaamheden, tijdig en in het de gewenste format en op de gewenste wijze aan te leveren.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer informeren over alle zaken die voor uitvoering van de opdracht relevant zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aangeleverde informatie en documentatie, ook indien deze door derden verstrekt worden.

B. Tekortkomingen bij informatieverstrekking
Opdrachtnemer draagt zorg voor een zorgvuldige samenstelling van de door haar ter beschikking gestelde informatie, doch kan niet instaan voor de juistheid ervan. Indien uit het niet, niet tijdig, niet compleet, niet juist of niet behoorlijk aanleveren van de volgens Opdrachtnemer benodigde informatie of documentatie door Opdrachtgever, enigerlei vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de opdracht, zijn daaruit voortkomende extra kosten of extra honoraria voor rekening van Opdrachtgever.

C. Informatieverstrekking aan derden
Documentatie en informatie die aan door Opdrachtnemer ingeschakelde derden wordt verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en worden ter beschikking gesteld onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Aan ingeschakelde derden zullen met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor zij ingeschakeld zijn de bepalingen met betrekking tot geheimhouding uit artikel 7 in het bijzonder en deze algemene voorwaarden als geheel van toepassing verklaard worden.

D. Vernietigen of retourneren van gegevens
Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zullen aangeleverde documenten vernietigd of geretourneerd worden naar een door Opdrachtgever opgegeven adres.

E. Aanlevering van gegevens per email
Het aanleveren van informatie en documentatie per email brengt risico’s met zich mee. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn zich bewust van deze risico’s en doen alles wat redelijkerwijs verwacht mag worden om risico’s uit te sluiten en/of te beperken. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn richting elkaar niet aansprakelijk voor schade die (mogelijk) ontstaat door het gebruik van email inclusief onopzettelijke verkeerde adressering of bezorging van emails.

F. Bewaring van gegevens
Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer nadrukkelijk toestemming om gegevens op te slaan en te verwerken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Opslaan kan zowel op papier als in digitale vorm. Opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht in te zien waar en op welke wijze de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zijn opgeslagen.

ARTIKEL 7 - GEHEIMHOUDING

A. Verplichtingen van Opdrachtnemer
Behoudens de voorschriften vanuit wet- en regelgeving is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de informatie en documentatie die door Opdrachtgever verstrekt is, te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verstrekt zijn, met uitzonding van het geval waarin Opdrachtnemer deze gegevens nodig heeft in een tucht, civiele of strafprocedure waarin deze gegevens van belang kunnen zijn.

B. Verplichtingen van Opdrachtgever
De Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden die niet door Opdrachtnemer ingeschakeld zijn en niet betrokken zijn bij het uitvoeren van de (met de opdracht samenhangende) werkzaamheden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de voorwaarden, prijzen, overeenkomsten, (reken)modellen, werkwijzen, rapporten, adviezen, (intellectuele) eigendommen of andere (mondelinge, email of schriftelijke) uitingen - afkomstig - van Opdrachtnemer of tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te delen met derden, te openbaren of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer tenzij deze opgesteld zijn met het doel deze te delen met derden of openbaar te maken. In geval van overtreding van deze geheimhoudings-plicht behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor eventuele schade te verhalen op de Opdrachtgever.

C. Verplichtingen van ingeschakelde derden
De verplichtingen op grond van dit artikel en op grond van deze algemene voorwaarden als geheel worden door Opdrachtnemer opgelegd aan door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID

A. Algemeen
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is vastgelegd.

B. Uitsluitingen
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met of voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige en/of niet tijdig door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk door schade welke veroorzaakt is door in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

C. Hoogte aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 10.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Opdrachtnemer in het kader van de opdracht in de laatste 3 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.

D. Directe schade
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

E. Verjaringstermijn aansprakelijkheid
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 1 (één) jaar.

F. Opzet of grove schuld
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

ARTIKEL 9 - HONORARIUM

A. Algemeen
Het tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn - tenzij anders overeengekomen - exclusief: omzetbelasting, verschotten, onkosten (zoals bijvoorbeeld promotie- en/of onderzoekskosten), kadastrale kosten en alle verdere kosten samenhangend of voortvloeiend uit de opdracht en/of overeenkomst. Eventueel verschuldigde omzetbelasting wordt op de factuur gespecificeerd.
Wanneer de hoofdsom van een ten behoeve van Opdrachtgever af te sluiten krediet of lening bepalend is voor de hoogte van het honorarium van Opdrachtnemer dan wordt onder krediet verstaan: het verstrekte of te verstrekken bedrag uit hoofde van een geldleningsovereenkomst, aanbieding, offerte, geldlening, kredietlimiet, hoofdsom of anderszins, zowel onderhands als hypothecair.
Ook wanneer voor Opdrachtgever een overeenkomst tot stand komt die afwijkt van de opdracht en/of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, is de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium aan Opdrachtnemer verschuldigd.

B. Vaststelling honorarium
Het honorarium van Opdrachtnemer wordt schriftelijk vastgesteld in de overeenkomst of in separate correspondentie (waaronder eveneens begrepen correspondentie per email of elektronisch in andere vorm) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het door Opdrachtnemer om welke reden dan ook
- behoudens het gestelde in artikel 8 - niet succesvol afronden van de (werkzaamheden die voortvloeien uit de) opdracht leidt niet tot compensatie, aanpassing, korting of heronderhandeling van het vastgestelde en door Opdrachtgever verschuldigde honorarium. Bij intrekking of opschorting door de Opdrachtgever is Opdrachtgever verplicht het overeengekomen honorarium en de door Opdrachtnemer gemaakte bijkomende of onvoorziene kosten of kosten van door derden uitgevoerde werkzaamheden te voldoen.

C. Tussentijdse wijziging honorarium
Bij doorlopende overeenkomsten is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen indien de lonen, prijzen of vaste kosten die samenhangen met de uitvoering van de
werkzaamheden wijzigen. Opdrachtnemer zal hierbij een aanzegtermijn van 2 maanden in acht nemen.

D. Onvoorziene kosten, meerwerk of werk door derden
Tenzij anders is overeengekomen vergoedt de Opdrachtgever de onvoorziene kosten, kosten van meerwerk, indien van toepassing de reis- en verblijfkosten (reiskosten o.b.v. de op dat moment geldende belastingvrije kilometervergoeding of bij openbaar vervoer de werkelijke kosten o.b.v. tweede klasse, verblijfkosten o.b.v. werkelijk gemaakte kosten) die Opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht maakt en ook het honorarium en de kosten van derden die ingeschakeld zijn om de opdracht te voltooien. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggave of anderszins. Onvoorziene kosten, meerwerk, reiskosten en kosten van werk door derden worden zodra bekend is dat deze onvermijdelijk of noodzakelijk zijn aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 10 - BETALING

A. Algemeen
Het honorarium van Opdrachtnemer wordt deels vooraf en deels na afronding van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer anders overeenkomen. Het bedrag dat vooraf in rekening gebracht wordt heeft betrekking op de inventarisatiewerkzaamheden verbonden aan de opdracht, de hoogte hiervan is 1/3e deel van het overeengekomen totale honorarium met een minimum van € 500,00 (excl. omzetbelasting). Indien van toepassing wordt het in rekening te brengen honorarium verhoogd met alle bijkomende kosten als bedoeld in artikel 9A tot en met 9D.

B. Betalingstermijn
De Opdrachtgever dient de vooruitbetaling als bedoeld in artikel 10A voor de uit te voeren
inventarisatiewerkzaamheden te voldoen voordat de werkzaamheden verbonden aan de opdracht aanvangen. Het resterende honorarium dat na afronding van de werkzaamheden in rekening wordt gebracht dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn door Opdrachtgever voldaan te zijn.

C. Wijze van betaling
Opdrachtgever dient het in rekening gebrachte honorarium, zonder korting, verrekening, aftrek of inhouding te voldoen in EURO’s door middel van overboeking naar het op de factuur opgegeven bankrekeningnummer van Opdrachtnemer.

D. Te late betaling en Incassokosten
Opdrachtnemer heeft het recht bij het uitblijven van de betaling, nadat Opdrachtgever eenmaal een herinnering heeft ontvangen, zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de betaaltermijn tot aan de datum van volledige betaling door de Opdrachtnemer. Alle door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten als gevolg van de niet nakoming van de betalingsverplichting door Opdrachtgever worden volledig doorbelast aan Opdrachtgever.

E. Aanvullende zekerheid
Wanneer naar het oordeel van de Opdrachtnemer de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, heeft Opdrachtnemer het recht aanvullende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Opdrachtgever te verlangen. Aanvullende zekerheid kan eventueel bestaan uit volledige vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium.
Bij het uitblijven van de verlangde aanvullende zekerheidsstelling door Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden verbonden aan de opdracht/overeenkomst te staken, op te schorten of geheel en definitief te beëindigen, onverminderd zijn recht op betaling van het honorarium voor tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden.

F. Gezamenlijk Opdrachtgeverschap
Indien er sprake is van meer dan één (1) Opdrachtgever in de breedste zin des woords zijn alle opdrachtgevende personen, samenwerkingsverbanden en/of entiteiten hoofdelijk en/of volledig aansprakelijk voor het overeengekomen honorarium.

ARTIKEL 11 – LEVERTERMIJN

A. Algemeen
Uitsluitend vooraf tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen levertermijnen, deadlines en passeerdata zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien Opdrachtnemer de door Opdrachtgever gestelde termijn of de uiterste lever-/ passeerdatum niet haalbaar acht en Opdrachtgever de overeenkomst desondanks wil aangaan dan is de Opdrachtnemer in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden of nog te leiden schade.

B. Levertermijn, informatievoorziening en vooruitbetaling
De eventueel overeengekomen termijn waarbinnen de werkzaamheden door Opdrachtnemer afgerond dienen te worden gaat pas in na ontvangst van eventueel verschuldigde vooruitbetalingen en/of ontvangst door Opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde informatie en/of documentatie van Opdrachtgever.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

A. Termijn
Klachten inzake uitgevoerde en afgeronde werkzaamheden dienen binnen dertig dagen na constatering door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan Opdrachtnemer. Klachten gedurende
de looptijd van de opdracht/overeenkomst dienen binnen 1 werkdag aan de Opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden.

B. Klachten en betalingsverplichting
Klachten als bedoeld in artikel 12A schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

C. Afhandeling van klachten
Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat de klacht van Opdrachtgever (deels) terecht is dan heeft Opdrachtnemer de keuze uit:

 • het verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden waaromtrent de Opdrachtgever een klacht heeft ingediend voor eigen rekening van de Opdrachtnemer met uitzondering van bijkomende kosten en/of kosten van ingeschakelde derden zoals bedoeld in artikel 9A tot en met 9D
 • aanpassing van het in rekening te brengen / gebrachte honorarium
 • het niet (meer) uitvoeren van (de gehele of het nog resterende deel van) de opdracht tegen restitutie van reeds vooruitbetaald honorarium eventueel naar rato van het niet uitgevoerde deel.

Opdrachtnemer dient de meest gerede keuze uit bovenstaande opties te maken in het belang van Opdrachtgever.

ARTIKEL 13 - SLOTBEPALING

A. Vervaltermijn
Vorderingsrechten en andere aanspraken van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer uit hoofde van deze algemene voorwaarden of uit hoofde van de opdracht of overeenkomst of verband houdend met de uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden vervallen na het einde van de opdracht of overeenkomst zoals omschreven in artikel 4 maar in ieder geval 1 jaar nadat Opdrachtgever bekend werd of verondersteld werd bekend te zijn met deze rechten en aanspraken op grond van deze algemene voorwaarden/opdracht/overeenkomst.

B. Geschillen
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de
kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in of nabij de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

C. Toepasselijk recht
Op alle opdrachten die aan Verbeek Vastgoedfinanciering worden verstrekt en de daaruit voorkomende overeenkomsten en werkzaamheden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.